رسم نمودار
همه نمادها ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 0.00 % (15,600)
پایانی: 0.00 % (15,600)
شروع: 0.00 % (15,600)
بالاترین: 0.00 % (15,600)
پایین ترین 0.00 % (15,600)
حجم به مبنا: 5886.00
خودرو و قظعات ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -0.49 % (15,580)
پایانی: -0.08 % (15,841)
شروع: -0.69 % (15,574)
بالاترین: 1.46 % (15,705)
پایین ترین -2.25 % (15,475)
حجم به مبنا: 17.54
فلزات اساسي ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 1.50 % (20,583)
پایانی: 1.51 % (20,557)
شروع: 0.73 % (20,445)
بالاترین: 2.70 % (20,600)
پایین ترین -0.52 % (20,041)
حجم به مبنا: 14.22
غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -2.96 % (14,016)
پایانی: -2.60 % (14,071)
شروع: -3.17 % (13,992)
بالاترین: -0.78 % (14,344)
پایین ترین -4.16 % (13,835)
حجم به مبنا: 19.63