رسم نمودار
همه نمادها ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 0.00 % (24,130)
پایانی: -0.50 % (24,010)
شروع: -0.79 % (23,940)
بالاترین: 1.53 % (24,500)
پایین ترین -0.95 % (23,900)
حجم به مبنا: 1.85
خودرو و قظعات ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -4.62 % (15,270)
پایانی: -4.37 % (15,310)
شروع: -5.00 % (15,210)
بالاترین: -0.87 % (15,870)
پایین ترین -5.00 % (15,210)
حجم به مبنا: 19.00
فلزات اساسي ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -4.33 % (18,760)
پایانی: -4.79 % (18,670)
شروع: -5.00 % (18,630)
بالاترین: -1.68 % (19,280)
پایین ترین -5.00 % (18,630)
حجم به مبنا: 9.60
غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -4.97 % (10,130)
پایانی: -4.78 % (10,150)
شروع: -4.97 % (10,130)
بالاترین: -2.06 % (10,440)
پایین ترین -4.97 % (10,130)
حجم به مبنا: 1.94