رسم نمودار
غمينو ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -4.99 % (10,089)
پایانی: -3.99 % (10,195)
شروع: -4.99 % (10,089)
بالاترین: -0.27 % (10,590)
پایین ترین -4.99 % (10,089)
حجم به مبنا: 4.91
شاوان ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 5.00 % (114,069)
پایانی: 5.00 % (114,067)
شروع: 4.99 % (114,059)
بالاترین: 5.00 % (114,069)
پایین ترین 3.83 % (112,800)
حجم به مبنا: 7.61
شپنا ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 4.98 % (13,060)
پایانی: 4.90 % (13,050)
شروع: 4.74 % (13,030)
بالاترین: 4.98 % (13,060)
پایین ترین 2.65 % (12,770)
حجم به مبنا: 17.65
شبريز ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 4.98 % (40,230)
پایانی: 4.98 % (40,230)
شروع: 4.91 % (40,200)
بالاترین: 4.98 % (40,230)
پایین ترین 3.11 % (39,510)
حجم به مبنا: 2.82
ديران ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 5.00 % (27,520)
پایانی: 4.77 % (27,460)
شروع: 4.62 % (27,420)
بالاترین: 5.00 % (27,520)
پایین ترین 3.01 % (27,000)
حجم به مبنا: 9.82
شگويا ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 5.00 % (11,030)
پایانی: 4.94 % (11,024)
شروع: 4.71 % (11,000)
بالاترین: 5.00 % (11,030)
پایین ترین 2.81 % (10,800)
حجم به مبنا: 2.50
ثنور ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -0.69 % (7,480)
پایانی: 1.31 % (7,631)
شروع: -2.96 % (7,309)
بالاترین: 2.99 % (7,757)
پایین ترین -2.96 % (7,309)
حجم به مبنا: 6.47
خصدرا ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -5.00 % (3,327)
پایانی: -3.83 % (3,368)
شروع: -5.00 % (3,327)
بالاترین: 2.80 % (3,600)
پایین ترین -5.00 % (3,327)
حجم به مبنا: 11.47
پدرخش ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -4.97 % (30,400)
پایانی: -3.94 % (30,730)
شروع: -4.97 % (30,400)
بالاترین: 1.78 % (32,560)
پایین ترین -4.97 % (30,400)
حجم به مبنا: 24.01
وغدير ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 5.00 % (14,490)
پایانی: 5.00 % (14,490)
شروع: 3.48 % (14,280)
بالاترین: 5.00 % (14,490)
پایین ترین 2.54 % (14,150)
حجم به مبنا: 4.20
پارسان ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 5.00 % (30,250)
پایانی: 5.00 % (30,250)
شروع: 4.41 % (30,080)
بالاترین: 5.00 % (30,250)
پایین ترین 3.47 % (29,810)
حجم به مبنا: 3.63
خبنيان ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 3.00 % (123,600)
پایانی: 3.00 % (123,600)
شروع: 3.00 % (123,600)
بالاترین: 3.00 % (123,600)
پایین ترین 3.00 % (123,600)
حجم به مبنا: 10.21
كلر ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 5.00 % (122,720)
پایانی: 4.63 % (122,290)
شروع: 4.47 % (122,100)
بالاترین: 5.00 % (122,720)
پایین ترین 2.29 % (119,550)
حجم به مبنا: 13.79
خريخت ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -1.85 % (4,140)
پایانی: 0.95 % (4,258)
شروع: 3.84 % (4,380)
بالاترین: 4.98 % (4,428)
پایین ترین -4.20 % (4,041)
حجم به مبنا: 18.50
شصدف ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 5.00 % (34,597)
پایانی: 4.74 % (34,512)
شروع: 2.88 % (33,900)
بالاترین: 5.00 % (34,597)
پایین ترین 0.26 % (33,035)
حجم به مبنا: 5.70
خفنر ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -2.60 % (9,000)
پایانی: -3.90 % (8,880)
شروع: -4.98 % (8,780)
بالاترین: -1.52 % (9,100)
پایین ترین -4.98 % (8,780)
حجم به مبنا: 28.78
صبا ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 5.00 % (7,081)
پایانی: 4.76 % (7,065)
شروع: 2.61 % (6,920)
بالاترین: 5.00 % (7,081)
پایین ترین 2.61 % (6,920)
حجم به مبنا: 1.89
آريا ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 5.00 % (105,072)
پایانی: 4.76 % (104,830)
شروع: 3.43 % (103,501)
بالاترین: 5.00 % (105,072)
پایین ترین 3.33 % (103,400)
حجم به مبنا: 2.88
كروي ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 4.99 % (25,470)
پایانی: 4.95 % (25,460)
شروع: 4.66 % (25,390)
بالاترین: 4.99 % (25,470)
پایین ترین 2.27 % (24,810)
حجم به مبنا: 3.61
شاراك ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 4.99 % (45,460)
پایانی: 4.78 % (45,370)
شروع: 4.62 % (45,300)
بالاترین: 4.99 % (45,460)
پایین ترین 2.77 % (44,500)
حجم به مبنا: 2.13
اپال ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 2.75 % (20,190)
پایانی: 1.17 % (19,880)
شروع: 4.58 % (20,550)
بالاترین: 4.58 % (20,550)
پایین ترین -0.25 % (19,600)
حجم به مبنا: 0.70
قنقش ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -2.00 % (84,667)
پایانی: -1.85 % (84,797)
شروع: 0.00 % (86,394)
بالاترین: 0.00 % (86,394)
پایین ترین -2.00 % (84,667)
حجم به مبنا: 7.12
زنجان ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -2.99 % (5,387)
پایانی: -2.59 % (5,409)
شروع: -2.99 % (5,387)
بالاترین: 1.42 % (5,632)
پایین ترین -2.99 % (5,387)
حجم به مبنا: 8.13
خراسان ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 5.00 % (85,090)
پایانی: 4.97 % (85,070)
شروع: 2.38 % (82,970)
بالاترین: 5.00 % (85,090)
پایین ترین 2.30 % (82,900)
حجم به مبنا: 3.01
تاپيكو ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 4.82 % (13,690)
پایانی: 4.67 % (13,670)
شروع: 3.14 % (13,470)
بالاترین: 4.98 % (13,710)
پایین ترین 1.99 % (13,320)
حجم به مبنا: 2.20
كبافق ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 5.00 % (40,140)
پایانی: 4.81 % (40,070)
شروع: 1.23 % (38,700)
بالاترین: 5.00 % (40,140)
پایین ترین 1.23 % (38,700)
حجم به مبنا: 4.37
كرماشا ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 4.98 % (46,170)
پایانی: 4.93 % (46,150)
شروع: 3.00 % (45,300)
بالاترین: 4.98 % (46,170)
پایین ترین 1.23 % (44,520)
حجم به مبنا: 2.16
شبندر ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 4.86 % (6,260)
پایانی: 4.86 % (6,260)
شروع: 4.86 % (6,260)
بالاترین: 4.86 % (6,260)
پایین ترین 3.85 % (6,200)
حجم به مبنا: 4.88
لازما ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 3.00 % (27,295)
پایانی: 2.49 % (27,159)
شروع: -3.00 % (25,705)
بالاترین: 3.00 % (27,295)
پایین ترین -3.00 % (25,705)
حجم به مبنا: 6.05
وصنعت ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 3.61 % (6,890)
پایانی: 4.21 % (6,930)
شروع: 1.35 % (6,740)
بالاترین: 4.96 % (6,980)
پایین ترین 1.35 % (6,740)
حجم به مبنا: 5.19
ساينا ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -3.42 % (148,002)
پایانی: -4.09 % (146,971)
شروع: -5.00 % (145,579)
بالاترین: 4.41 % (160,000)
پایین ترین -5.00 % (145,579)
حجم به مبنا: 12.75
پكرمان ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 2.91 % (24,720)
پایانی: 1.29 % (24,330)
شروع: 2.08 % (24,520)
بالاترین: 3.37 % (24,830)
پایین ترین -0.08 % (24,000)
حجم به مبنا: 2.76
چكارن ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 4.98 % (3,375)
پایانی: 4.91 % (3,373)
شروع: 4.98 % (3,375)
بالاترین: 4.98 % (3,375)
پایین ترین 3.30 % (3,321)
حجم به مبنا: 8.51
دتوزيع ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 5.00 % (34,256)
پایانی: 4.70 % (34,158)
شروع: 3.91 % (33,900)
بالاترین: 5.00 % (34,256)
پایین ترین 1.09 % (32,980)
حجم به مبنا: 4.35
ونيكي ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 4.91 % (10,690)
پایانی: 4.91 % (10,690)
شروع: 4.02 % (10,600)
بالاترین: 4.91 % (10,690)
پایین ترین 2.26 % (10,420)
حجم به مبنا: 4.18
واتي ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 4.97 % (10,980)
پایانی: 4.97 % (10,980)
شروع: 0.57 % (10,520)
بالاترین: 4.97 % (10,980)
پایین ترین 0.57 % (10,520)
حجم به مبنا: 3.36
زكوثر ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 4.97 % (18,580)
پایانی: 4.69 % (18,530)
شروع: 4.92 % (18,570)
بالاترین: 4.97 % (18,580)
پایین ترین 2.26 % (18,100)
حجم به مبنا: 2.74
شراز ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 5.00 % (125,175)
پایانی: 4.86 % (125,007)
شروع: 2.76 % (122,500)
بالاترین: 5.00 % (125,175)
پایین ترین 0.83 % (120,200)
حجم به مبنا: 1.58
فافق ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -2.99 % (5,932)
پایانی: -2.96 % (5,934)
شروع: -2.99 % (5,932)
بالاترین: -0.90 % (6,060)
پایین ترین -2.99 % (5,932)
حجم به مبنا: 21.85
غكورش ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 4.99 % (46,300)
پایانی: 4.26 % (45,980)
شروع: 4.20 % (45,950)
بالاترین: 4.99 % (46,300)
پایین ترین 2.04 % (45,000)
حجم به مبنا: 3.48
وبانك ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 4.99 % (8,410)
پایانی: 4.62 % (8,380)
شروع: 1.75 % (8,150)
بالاترین: 4.99 % (8,410)
پایین ترین 1.75 % (8,150)
حجم به مبنا: 2.19
پلاست ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -1.52 % (55,700)
پایانی: -0.24 % (56,424)
شروع: 3.00 % (58,257)
بالاترین: 3.00 % (58,257)
پایین ترین -3.00 % (54,865)
حجم به مبنا: 15.23
فوكا ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 3.00 % (15,778)
پایانی: 2.81 % (15,749)
شروع: -0.65 % (15,220)
بالاترین: 3.00 % (15,778)
پایین ترین -0.65 % (15,220)
حجم به مبنا: 1.84
البرز ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 4.99 % (2,716)
پایانی: 3.90 % (2,688)
شروع: 0.89 % (2,610)
بالاترین: 4.99 % (2,716)
پایین ترین 0.15 % (2,591)
حجم به مبنا: 3.66