رسم نمودار
شپنا ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 4.83 % (5,430)
پایانی: 4.05 % (5,390)
شروع: 1.16 % (5,240)
بالاترین: 4.83 % (5,430)
پایین ترین 0.00 % (5,180)
حجم به مبنا: 6.53
شتران ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 4.99 % (3,621)
پایانی: 3.71 % (3,577)
شروع: 0.90 % (3,480)
بالاترین: 4.99 % (3,621)
پایین ترین 0.41 % (3,463)
حجم به مبنا: 2.98
شسينا ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -4.97 % (1,989)
پایانی: -4.68 % (1,995)
شروع: -4.44 % (2,000)
بالاترین: -2.01 % (2,051)
پایین ترین -4.97 % (1,989)
حجم به مبنا: 10.32
ونيرو ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 3.87 % (2,577)
پایانی: 3.95 % (2,579)
شروع: 0.85 % (2,502)
بالاترین: 5.00 % (2,605)
پایین ترین 0.85 % (2,502)
حجم به مبنا: 9.03
شمواد ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 0.96 % (52,400)
پایانی: 0.67 % (52,250)
شروع: -0.19 % (51,800)
بالاترین: 1.93 % (52,900)
پایین ترین -1.93 % (50,900)
حجم به مبنا: 18.23
فنورد ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -5.00 % (165,650)
پایانی: -4.71 % (166,150)
شروع: -5.00 % (165,650)
بالاترین: -0.64 % (173,240)
پایین ترین -5.00 % (165,650)
حجم به مبنا: 6.13
حفارس ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 4.98 % (5,374)
پایانی: 4.81 % (5,365)
شروع: 2.72 % (5,258)
بالاترین: 4.98 % (5,374)
پایین ترین 1.58 % (5,200)
حجم به مبنا: 2.97
هجرت ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 4.85 % (24,850)
پایانی: 4.85 % (24,850)
شروع: 4.85 % (24,850)
بالاترین: 4.85 % (24,850)
پایین ترین 4.85 % (24,850)
حجم به مبنا: 2.55
شيراز ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -1.28 % (63,220)
پایانی: -0.55 % (63,690)
شروع: -1.62 % (63,000)
بالاترین: 0.06 % (64,080)
پایین ترین -1.62 % (63,000)
حجم به مبنا: 0.63
شبندر ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 4.88 % (6,450)
پایانی: 4.39 % (6,420)
شروع: 2.11 % (6,280)
بالاترین: 4.88 % (6,450)
پایین ترین 0.49 % (6,180)
حجم به مبنا: 7.57
سمگا ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 0.30 % (10,040)
پایانی: 1.00 % (10,110)
شروع: 3.20 % (10,330)
بالاترین: 3.20 % (10,330)
پایین ترین -0.30 % (9,980)
حجم به مبنا: 2.85
شبريز ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 4.98 % (34,360)
پایانی: 4.61 % (34,240)
شروع: 1.28 % (33,150)
بالاترین: 4.98 % (34,360)
پایین ترین 0.86 % (33,010)
حجم به مبنا: 2.42
غشصفا ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -4.92 % (16,240)
پایانی: -4.22 % (16,360)
شروع: -4.98 % (16,230)
بالاترین: 0.00 % (17,080)
پایین ترین -4.98 % (16,230)
حجم به مبنا: 10.35
شكام ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 4.98 % (29,500)
پایانی: 4.80 % (29,450)
شروع: -1.96 % (27,550)
بالاترین: 4.98 % (29,500)
پایین ترین -1.96 % (27,550)
حجم به مبنا: 3.38
رتاپ ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 3.07 % (5,137)
پایانی: 4.51 % (5,209)
شروع: 0.12 % (4,990)
بالاترین: 5.00 % (5,233)
پایین ترین -2.79 % (4,845)
حجم به مبنا: 4.09
شاوان ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 4.96 % (125,800)
پایانی: 4.34 % (125,050)
شروع: 0.13 % (120,000)
بالاترین: 4.96 % (125,800)
پایین ترین -0.38 % (119,400)
حجم به مبنا: 2.12
كچاد ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 2.65 % (29,000)
پایانی: 1.52 % (28,680)
شروع: 0.85 % (28,490)
بالاترین: 4.89 % (29,630)
پایین ترین 0.18 % (28,300)
حجم به مبنا: 0.70
وگردش ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 0.19 % (10,310)
پایانی: 0.10 % (10,300)
شروع: 0.10 % (10,300)
بالاترین: 0.49 % (10,340)
پایین ترین -0.19 % (10,270)
حجم به مبنا: 2.93
تاپيكو ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 2.80 % (13,200)
پایانی: 1.25 % (13,000)
شروع: 0.55 % (12,910)
بالاترین: 3.58 % (13,300)
پایین ترین -0.23 % (12,810)
حجم به مبنا: 1.81
زقيام ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 4.88 % (1,590)
پایانی: 0.00 % (1,516)
شروع: -4.95 % (1,441)
بالاترین: 4.95 % (1,591)
پایین ترین -4.95 % (1,441)
حجم به مبنا: 5.49
بشهاب ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -0.55 % (139,000)
پایانی: -1.32 % (137,920)
شروع: -4.84 % (133,010)
بالاترین: 0.02 % (139,800)
پایین ترین -4.99 % (132,790)
حجم به مبنا: 4.29
دلر ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 5.00 % (40,120)
پایانی: 4.42 % (39,900)
شروع: -1.33 % (37,700)
بالاترین: 5.00 % (40,120)
پایین ترین -1.33 % (37,700)
حجم به مبنا: 4.50
پاكشو ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 4.17 % (6,250)
پایانی: 0.83 % (6,050)
شروع: -0.83 % (5,950)
بالاترین: 4.17 % (6,250)
پایین ترین -1.50 % (5,910)
حجم به مبنا: 0.98
سپيد ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 4.99 % (58,070)
پایانی: 4.16 % (57,610)
شروع: 0.33 % (55,490)
بالاترین: 4.99 % (58,070)
پایین ترین -0.56 % (55,000)
حجم به مبنا: 5.71