رسم نمودار
ولشرقح ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -4.68 % (489)
پایانی: -4.29 % (491)
شروع: -4.87 % (488)
بالاترین: 0.00 % (513)
پایین ترین -4.87 % (488)
حجم به مبنا: 14530002.00
ولملتح ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -2.49 % (939)
پایانی: -3.53 % (929)
شروع: -3.43 % (930)
بالاترین: 0.73 % (970)
پایین ترین -9.35 % (873)
حجم به مبنا: 13949382.00
غزر ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -1.65 % (8,360)
پایانی: -3.76 % (8,180)
شروع: -4.94 % (8,080)
بالاترین: 0.94 % (8,580)
پایین ترین -4.94 % (8,080)
حجم به مبنا: 2.16
دسبحان ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -4.83 % (7,880)
پایانی: -2.42 % (8,080)
شروع: -2.66 % (8,060)
بالاترین: -1.69 % (8,140)
پایین ترین -4.95 % (7,870)
حجم به مبنا: 0.56
خريختح ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -5.66 % (1,200)
پایانی: -3.85 % (1,223)
شروع: -8.02 % (1,170)
بالاترین: -0.16 % (1,270)
پایین ترین -8.02 % (1,170)
حجم به مبنا: 5791575.00
فسازان ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -1.75 % (4,040)
پایانی: -1.14 % (4,065)
شروع: -4.89 % (3,911)
بالاترین: -1.26 % (4,060)
پایین ترین -4.91 % (3,910)
حجم به مبنا: 0.32
شنفت ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -4.16 % (8,990)
پایانی: -0.43 % (9,340)
شروع: -2.99 % (9,100)
بالاترین: 2.03 % (9,570)
پایین ترین -4.16 % (8,990)
حجم به مبنا: 0.34
زملارد ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -2.43 % (7,620)
پایانی: -0.64 % (7,760)
شروع: -4.74 % (7,440)
بالاترین: 0.77 % (7,870)
پایین ترین -4.74 % (7,440)
حجم به مبنا: 0.30
ثعمرا ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -2.68 % (6,180)
پایانی: -0.63 % (6,310)
شروع: -3.78 % (6,110)
بالاترین: 1.57 % (6,450)
پایین ترین -4.57 % (6,060)
حجم به مبنا: 0.36
غبهنوش ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -3.24 % (53,420)
پایانی: -2.10 % (54,050)
شروع: -4.91 % (52,500)
بالاترین: 3.24 % (57,000)
پایین ترین -4.91 % (52,500)
حجم به مبنا: 0.88
واحيا ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -1.80 % (14,200)
پایانی: -2.77 % (14,060)
شروع: -2.97 % (14,030)
بالاترین: -1.18 % (14,290)
پایین ترین -2.97 % (14,030)
حجم به مبنا: 1.72
جوين ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -2.45 % (2,392)
پایانی: -0.82 % (2,432)
شروع: -2.32 % (2,395)
بالاترین: 0.73 % (2,470)
پایین ترین -2.98 % (2,379)
حجم به مبنا: 0.56
زدشت ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -4.85 % (12,350)
پایانی: -4.85 % (12,350)
شروع: -4.93 % (12,340)
بالاترین: -0.85 % (12,870)
پایین ترین -4.93 % (12,340)
حجم به مبنا: 2.02
ولشرق ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -2.44 % (1,959)
پایانی: -1.10 % (1,986)
شروع: -4.38 % (1,920)
بالاترین: 3.09 % (2,070)
پایین ترین -4.88 % (1,910)
حجم به مبنا: 0.38
غپونه ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -1.48 % (11,280)
پایانی: -1.05 % (11,330)
شروع: -2.97 % (11,110)
بالاترین: -1.48 % (11,280)
پایین ترین -2.97 % (11,110)
حجم به مبنا: 0.37
فاما ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -4.98 % (15,640)
پایانی: -2.92 % (15,980)
شروع: -4.86 % (15,660)
بالاترین: -2.25 % (16,090)
پایین ترین -4.98 % (15,640)
حجم به مبنا: 0.60
دسبحانح ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -52.63 % (5,850)
پایانی: -52.06 % (5,920)
شروع: -47.45 % (6,490)
بالاترین: -47.45 % (6,490)
پایین ترین -52.63 % (5,850)
حجم به مبنا: 1470486.00
وصندوق ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -2.32 % (10,940)
پایانی: -0.71 % (11,120)
شروع: -1.79 % (11,000)
بالاترین: 2.14 % (11,440)
پایین ترین -4.73 % (10,670)
حجم به مبنا: 0.33
ثپرديس ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -4.97 % (3,306)
پایانی: -2.73 % (3,384)
شروع: -4.97 % (3,306)
بالاترین: -2.56 % (3,390)
پایین ترین -4.97 % (3,306)
حجم به مبنا: 0.56
وجامي ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -2.98 % (3,383)
پایانی: -2.72 % (3,392)
شروع: -2.98 % (3,383)
بالاترین: 0.37 % (3,500)
پایین ترین -2.98 % (3,383)
حجم به مبنا: 1.00
غشصفا ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -4.92 % (16,240)
پایانی: -4.22 % (16,360)
شروع: -4.98 % (16,230)
بالاترین: 0.00 % (17,080)
پایین ترین -4.98 % (16,230)
حجم به مبنا: 10.35
اپرداز ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -4.79 % (17,900)
پایانی: -2.39 % (18,350)
شروع: -4.79 % (17,900)
بالاترین: -2.13 % (18,400)
پایین ترین -4.79 % (17,900)
حجم به مبنا: 0.49