رسم نمودار
خودرو ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 0.15 % (1,950)
پایانی: -0.67 % (1,934)
شروع: -1.39 % (1,920)
بالاترین: 2.00 % (1,986)
پایین ترین -2.88 % (1,891)
حجم به مبنا: 4.44
فولاد ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 0.42 % (9,620)
پایانی: 0.42 % (9,620)
شروع: 0.42 % (9,620)
بالاترین: 1.88 % (9,760)
پایین ترین 0.00 % (9,580)
حجم به مبنا: 3.98
خساپا ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 0.32 % (1,582)
پایانی: 0.19 % (1,580)
شروع: -0.19 % (1,574)
بالاترین: 2.54 % (1,617)
پایین ترین -2.03 % (1,545)
حجم به مبنا: 2.08
فملي ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -1.32 % (6,740)
پایانی: -1.61 % (6,720)
شروع: -1.02 % (6,760)
بالاترین: -0.29 % (6,810)
پایین ترین -2.34 % (6,670)
حجم به مبنا: 11.53
همراه ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -1.28 % (7,690)
پایانی: -0.13 % (7,780)
شروع: -2.18 % (7,620)
بالاترین: 2.05 % (7,950)
پایین ترین -2.18 % (7,620)
حجم به مبنا: 0.17
فارس ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 0.31 % (9,820)
پایانی: 0.10 % (9,800)
شروع: 0.72 % (9,860)
بالاترین: 1.63 % (9,950)
پایین ترین -0.31 % (9,760)
حجم به مبنا: 0.67
اخابر ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -0.73 % (6,830)
پایانی: -0.29 % (6,860)
شروع: -2.47 % (6,710)
بالاترین: 1.60 % (6,990)
پایین ترین -2.47 % (6,710)
حجم به مبنا: 0.32
وتجارت ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 0.63 % (1,747)
پایانی: 0.52 % (1,745)
شروع: -0.52 % (1,727)
بالاترین: 2.53 % (1,780)
پایین ترین -0.58 % (1,726)
حجم به مبنا: 1.05
وبملت ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 0.07 % (2,869)
پایانی: -0.49 % (2,853)
شروع: -0.59 % (2,850)
بالاترین: 1.19 % (2,901)
پایین ترین -3.73 % (2,760)
حجم به مبنا: 2.87
وبصادر ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 0.33 % (1,833)
پایانی: 0.16 % (1,830)
شروع: -2.03 % (1,790)
بالاترین: 1.81 % (1,860)
پایین ترین -2.03 % (1,790)
حجم به مبنا: 0.98
شپنا ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 4.83 % (5,430)
پایانی: 4.05 % (5,390)
شروع: 1.16 % (5,240)
بالاترین: 4.83 % (5,430)
پایین ترین 0.00 % (5,180)
حجم به مبنا: 6.53
بركت ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -1.93 % (15,210)
پایانی: -1.10 % (15,340)
شروع: -2.00 % (15,200)
بالاترین: 1.10 % (15,680)
پایین ترین -3.22 % (15,010)
حجم به مبنا: 3.89
پالايش ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 3.15 % (70,000)
پایانی: 2.68 % (69,680)
شروع: 1.27 % (68,720)
بالاترین: 3.91 % (70,510)
پایین ترین 0.16 % (67,970)
حجم به مبنا: 22700953.00
دارا يكم ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 1.00 % (105,980)
پایانی: 0.74 % (105,710)
شروع: 0.27 % (105,210)
بالاترین: 1.75 % (106,770)
پایین ترین -0.87 % (104,020)
حجم به مبنا: 5413166.00