رسم نمودار
خودرو ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 4.96 % (1,904)
پایانی: 3.91 % (1,885)
شروع: 4.74 % (1,900)
بالاترین: 4.96 % (1,904)
پایین ترین 1.10 % (1,834)
حجم به مبنا: 5.01
فولاد ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 4.75 % (10,580)
پایانی: 4.46 % (10,550)
شروع: 1.78 % (10,280)
بالاترین: 4.95 % (10,600)
پایین ترین 1.78 % (10,280)
حجم به مبنا: 8.54
خساپا ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 4.98 % (1,771)
پایانی: 3.91 % (1,753)
شروع: 3.08 % (1,739)
بالاترین: 4.98 % (1,771)
پایین ترین 1.36 % (1,710)
حجم به مبنا: 4.98
فملي ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 4.98 % (12,650)
پایانی: 4.48 % (12,590)
شروع: 3.65 % (12,490)
بالاترین: 4.98 % (12,650)
پایین ترین 2.07 % (12,300)
حجم به مبنا: 9.19
همراه ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -0.10 % (9,930)
پایانی: 0.00 % (9,940)
شروع: 0.60 % (10,000)
بالاترین: 2.31 % (10,170)
پایین ترین -1.81 % (9,760)
حجم به مبنا: 0.20
شستا ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 3.49 % (12,760)
پایانی: 3.33 % (12,740)
شروع: 2.35 % (12,620)
بالاترین: 4.54 % (12,890)
پایین ترین 1.62 % (12,530)
حجم به مبنا: 7.70
فارس ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 2.64 % (12,420)
پایانی: 2.64 % (12,420)
شروع: 0.50 % (12,160)
بالاترین: 4.96 % (12,700)
پایین ترین 0.50 % (12,160)
حجم به مبنا: 1.94
اخابر ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 4.15 % (9,040)
پایانی: 1.84 % (8,840)
شروع: 1.96 % (8,850)
بالاترین: 4.84 % (9,100)
پایین ترین 0.69 % (8,740)
حجم به مبنا: 0.60
وتجارت ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 3.40 % (2,189)
پایانی: 2.03 % (2,160)
شروع: 0.71 % (2,132)
بالاترین: 3.68 % (2,195)
پایین ترین 0.71 % (2,132)
حجم به مبنا: 2.05
وبملت ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 3.77 % (3,800)
پایانی: 3.58 % (3,793)
شروع: 2.40 % (3,750)
بالاترین: 4.59 % (3,830)
پایین ترین 2.13 % (3,740)
حجم به مبنا: 4.07
وبصادر ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 4.07 % (2,150)
پایانی: 2.57 % (2,119)
شروع: 2.61 % (2,120)
بالاترین: 4.16 % (2,152)
پایین ترین 0.24 % (2,071)
حجم به مبنا: 1.72
شپنا ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 4.98 % (13,060)
پایانی: 4.90 % (13,050)
شروع: 4.74 % (13,030)
بالاترین: 4.98 % (13,060)
پایین ترین 2.65 % (12,770)
حجم به مبنا: 17.65
بركت ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 3.08 % (34,830)
پایانی: 1.86 % (34,420)
شروع: 1.51 % (34,300)
بالاترین: 4.14 % (35,190)
پایین ترین -2.04 % (33,100)
حجم به مبنا: 11.98
پالايش ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 7.50 % (80,990)
پایانی: 5.81 % (79,720)
شروع: 4.79 % (78,950)
بالاترین: 7.90 % (81,290)
پایین ترین 4.13 % (78,450)
حجم به مبنا: 51293417.00
دارا يكم ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 4.73 % (129,280)
پایانی: 3.73 % (128,040)
شروع: 2.88 % (127,000)
بالاترین: 4.98 % (129,590)
پایین ترین 2.22 % (126,180)
حجم به مبنا: 12091339.00