رسم نمودار
كاذر ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -2.17 % (15,800)
پایانی: -0.43 % (16,080)
شروع: 0.31 % (16,200)
بالاترین: 2.66 % (16,580)
پایین ترین -2.79 % (15,700)
حجم به مبنا: 2.42
ودي ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 5.00 % (8,092)
پایانی: 4.57 % (8,059)
شروع: 0.03 % (7,709)
بالاترین: 5.00 % (8,092)
پایین ترین 0.01 % (7,708)
حجم به مبنا: 3.95
پكوير ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 4.39 % (13,540)
پایانی: 3.08 % (13,370)
شروع: 1.00 % (13,100)
بالاترین: 4.78 % (13,590)
پایین ترین 1.00 % (13,100)
حجم به مبنا: 1.07
دكيمي ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 0.24 % (24,660)
پایانی: 0.77 % (24,790)
شروع: -2.40 % (24,010)
بالاترین: 3.25 % (25,400)
پایین ترین -2.40 % (24,010)
حجم به مبنا: 0.80
دفارا ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 1.58 % (18,040)
پایانی: 1.07 % (17,950)
شروع: 1.35 % (18,000)
بالاترین: 4.05 % (18,480)
پایین ترین -1.41 % (17,510)
حجم به مبنا: 0.89
پلوله ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -1.69 % (29,023)
پایانی: 0.04 % (29,536)
شروع: 1.33 % (29,915)
بالاترین: 3.00 % (30,408)
پایین ترین -1.76 % (29,002)
حجم به مبنا: 1.02
مرقام ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: 4.94 % (15,090)
پایانی: 3.82 % (14,930)
شروع: 4.10 % (14,970)
بالاترین: 4.94 % (15,090)
پایین ترین 1.53 % (14,600)
حجم به مبنا: 2.93