رسم نمودار
كاذر ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 0.27 % (11,150)
پایانی: -0.54 % (11,060)
شروع: 3.33 % (11,490)
بالاترین: 3.42 % (11,500)
پایین ترین -4.95 % (10,570)
حجم به مبنا: 1.08
ودي ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -1.07 % (3,970)
پایانی: -1.32 % (3,960)
شروع: -2.77 % (3,902)
بالاترین: 1.74 % (4,083)
پایین ترین -3.76 % (3,862)
حجم به مبنا: 0.86
وملي ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: 4.56 % (124,640)
پایانی: 2.87 % (122,620)
شروع: 0.00 % (119,200)
بالاترین: 4.64 % (124,730)
پایین ترین -1.43 % (117,500)
حجم به مبنا: 3.04
غزر ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -1.65 % (8,360)
پایانی: -3.76 % (8,180)
شروع: -4.94 % (8,080)
بالاترین: 0.94 % (8,580)
پایین ترین -4.94 % (8,080)
حجم به مبنا: 2.16
پكوير ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -2.66 % (4,750)
پایانی: -0.61 % (4,850)
شروع: -4.30 % (4,670)
بالاترین: 0.00 % (4,880)
پایین ترین -4.71 % (4,650)
حجم به مبنا: 0.19
دكيمي ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -1.44 % (15,790)
پایانی: -0.25 % (15,980)
شروع: -4.99 % (15,220)
بالاترین: -0.75 % (15,900)
پایین ترین -4.99 % (15,220)
حجم به مبنا: 0.07
دفارا ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -4.31 % (11,320)
پایانی: -1.27 % (11,680)
شروع: -4.99 % (11,240)
بالاترین: -1.69 % (11,630)
پایین ترین -4.99 % (11,240)
حجم به مبنا: 0.36
پلوله ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -0.95 % (20,750)
پایانی: -2.63 % (20,400)
شروع: -2.86 % (20,350)
بالاترین: 0.24 % (21,000)
پایین ترین -2.86 % (20,350)
حجم به مبنا: 1.14