رسم نمودار
خصدرا ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -5.00 % (3,327)
پایانی: -3.83 % (3,368)
شروع: -5.00 % (3,327)
بالاترین: 2.80 % (3,600)
پایین ترین -5.00 % (3,327)
حجم به مبنا: 11.47
زنجان ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -2.99 % (5,387)
پایانی: -2.59 % (5,409)
شروع: -2.99 % (5,387)
بالاترین: 1.42 % (5,632)
پایین ترین -2.99 % (5,387)
حجم به مبنا: 8.13
هماي ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -4.40 % (10,018)
پایانی: -4.39 % (10,019)
شروع: -4.39 % (10,019)
بالاترین: -4.39 % (10,019)
پایین ترین -4.42 % (10,016)
حجم به مبنا: 9196564.00
وتعاونح ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -2.99 % (843)
پایانی: -2.99 % (843)
شروع: -2.99 % (843)
بالاترین: 2.19 % (888)
پایین ترین -2.99 % (843)
حجم به مبنا: 9556191.00
پدرخش ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -4.97 % (30,400)
پایانی: -3.94 % (30,730)
شروع: -4.97 % (30,400)
بالاترین: 1.78 % (32,560)
پایین ترین -4.97 % (30,400)
حجم به مبنا: 24.01
خفنر ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -2.60 % (9,000)
پایانی: -3.90 % (8,880)
شروع: -4.98 % (8,780)
بالاترین: -1.52 % (9,100)
پایین ترین -4.98 % (8,780)
حجم به مبنا: 28.78
تپكو ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -23.03 % (2,310)
پایانی: -23.89 % (2,284)
شروع: -21.69 % (2,350)
بالاترین: -21.69 % (2,350)
پایین ترین -24.03 % (2,280)
حجم به مبنا: 15.09
وساشرقي ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -1.94 % (557)
پایانی: -1.23 % (561)
شروع: -4.93 % (540)
بالاترین: -1.06 % (562)
پایین ترین -4.93 % (540)
حجم به مبنا: 0.34