رسم نمودار
وسپهر ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -2.44 % (8,186)
پایانی: -2.38 % (8,191)
شروع: 0.56 % (8,438)
بالاترین: 1.18 % (8,490)
پایین ترین -3.94 % (8,060)
حجم به مبنا: 1.26
قنقش ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -2.00 % (84,667)
پایانی: -1.85 % (84,797)
شروع: 0.00 % (86,394)
بالاترین: 0.00 % (86,394)
پایین ترین -2.00 % (84,667)
حجم به مبنا: 7.12
مديريت ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -1.57 % (10,020)
پایانی: -0.65 % (10,114)
شروع: 0.88 % (10,270)
بالاترین: 4.13 % (10,600)
پایین ترین -4.00 % (9,773)
حجم به مبنا: 34.43
هماي ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -4.40 % (10,018)
پایانی: -4.39 % (10,019)
شروع: -4.39 % (10,019)
بالاترین: -4.39 % (10,019)
پایین ترین -4.42 % (10,016)
حجم به مبنا: 9196564.00
وهامون ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -4.57 % (3,615)
پایانی: -2.88 % (3,679)
شروع: 1.50 % (3,845)
بالاترین: 3.75 % (3,930)
پایین ترین -4.99 % (3,599)
حجم به مبنا: 11.91
وتعاونح ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -2.99 % (843)
پایانی: -2.99 % (843)
شروع: -2.99 % (843)
بالاترین: 2.19 % (888)
پایین ترین -2.99 % (843)
حجم به مبنا: 9556191.00
فافق ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -2.99 % (5,932)
پایانی: -2.96 % (5,934)
شروع: -2.99 % (5,932)
بالاترین: -0.90 % (6,060)
پایین ترین -2.99 % (5,932)
حجم به مبنا: 21.85
فاما ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -2.52 % (18,950)
پایانی: -2.47 % (18,960)
شروع: -0.26 % (19,390)
بالاترین: 1.29 % (19,690)
پایین ترین -4.17 % (18,630)
حجم به مبنا: 2.64
فسبزوار ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -4.54 % (36,580)
پایانی: -2.56 % (37,340)
شروع: 1.25 % (38,800)
بالاترین: 2.82 % (39,400)
پایین ترین -4.98 % (36,410)
حجم به مبنا: 89.41
اتكاي ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -5.00 % (10,476)
پایانی: 1.00 % (11,137)
شروع: 5.00 % (11,578)
بالاترین: 5.00 % (11,578)
پایین ترین -5.00 % (10,476)
حجم به مبنا: 52.64
فجهان ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -4.99 % (6,620)
پایانی: -3.75 % (6,707)
شروع: -1.62 % (6,855)
بالاترین: 2.61 % (7,150)
پایین ترین -4.99 % (6,620)
حجم به مبنا: 35.32
وحافظح ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -2.93 % (4,967)
پایانی: -2.13 % (5,008)
شروع: -2.29 % (5,000)
بالاترین: 2.60 % (5,250)
پایین ترین -2.99 % (4,964)
حجم به مبنا: 5900512.00
ولپارس ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -4.89 % (4,632)
پایانی: -3.35 % (4,707)
شروع: -4.52 % (4,650)
بالاترین: 2.46 % (4,990)
پایین ترین -4.99 % (4,627)
حجم به مبنا: 5.73
تپكو ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -23.03 % (2,310)
پایانی: -23.89 % (2,284)
شروع: -21.69 % (2,350)
بالاترین: -21.69 % (2,350)
پایین ترین -24.03 % (2,280)
حجم به مبنا: 15.09
خموتور ( شنبه ۰۳-۰۷-۱۴۰۰)
آخرین: -4.93 % (13,100)
پایانی: -2.98 % (13,370)
شروع: 4.86 % (14,450)
بالاترین: 4.86 % (14,450)
پایین ترین -4.93 % (13,100)
حجم به مبنا: 12.46