رسم نمودار
خزاميا ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -1.15 % (7,710)
پایانی: -0.90 % (7,730)
شروع: -0.13 % (7,790)
بالاترین: 2.44 % (7,990)
پایین ترین -2.95 % (7,570)
حجم به مبنا: 5.08
وايران ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -2.47 % (2,448)
پایانی: -1.08 % (2,483)
شروع: 0.00 % (2,510)
بالاترین: 3.19 % (2,590)
پایین ترین -3.82 % (2,414)
حجم به مبنا: 0.63
سرود ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -4.97 % (19,310)
پایانی: -3.05 % (19,700)
شروع: -1.82 % (19,950)
بالاترین: -1.77 % (19,960)
پایین ترین -4.97 % (19,310)
حجم به مبنا: 0.65
غفارس ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -2.88 % (5,020)
پایانی: 0.14 % (5,176)
شروع: 1.47 % (5,245)
بالاترین: 4.47 % (5,400)
پایین ترین -3.27 % (5,000)
حجم به مبنا: 1.40
وليز ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -4.99 % (1,619)
پایانی: -3.23 % (1,649)
شروع: -4.99 % (1,619)
بالاترین: -1.41 % (1,680)
پایین ترین -4.99 % (1,619)
حجم به مبنا: 0.66
فسازانح ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -5.64 % (2,057)
پایانی: -1.97 % (2,137)
شروع: -1.33 % (2,151)
بالاترین: 1.24 % (2,207)
پایین ترین -10.00 % (1,962)
حجم به مبنا: 5030474.00
جوين ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -2.45 % (2,392)
پایانی: -0.82 % (2,432)
شروع: -2.32 % (2,395)
بالاترین: 0.73 % (2,470)
پایین ترین -2.98 % (2,379)
حجم به مبنا: 0.56
فاما ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -4.98 % (15,640)
پایانی: -2.92 % (15,980)
شروع: -4.86 % (15,660)
بالاترین: -2.25 % (16,090)
پایین ترین -4.98 % (15,640)
حجم به مبنا: 0.60
دسبحانح ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -52.63 % (5,850)
پایانی: -52.06 % (5,920)
شروع: -47.45 % (6,490)
بالاترین: -47.45 % (6,490)
پایین ترین -52.63 % (5,850)
حجم به مبنا: 1470486.00
چخزر ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -4.95 % (29,750)
پایانی: -4.79 % (29,800)
شروع: -4.95 % (29,750)
بالاترین: -1.60 % (30,800)
پایین ترین -4.95 % (29,750)
حجم به مبنا: 2.99
كوير ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -3.53 % (3,825)
پایانی: -2.12 % (3,881)
شروع: -2.22 % (3,877)
بالاترین: -0.43 % (3,948)
پایین ترین -4.67 % (3,780)
حجم به مبنا: 0.63
خمهرح ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -3.79 % (482)
پایانی: -3.19 % (485)
شروع: -0.20 % (500)
بالاترین: 1.40 % (508)
پایین ترین -8.58 % (458)
حجم به مبنا: 16197874.00
تابا ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -2.92 % (19,950)
پایانی: -2.92 % (19,950)
شروع: -2.92 % (19,950)
بالاترین: 1.70 % (20,900)
پایین ترین -2.92 % (19,950)
حجم به مبنا: 1.64
ثپرديس ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -4.97 % (3,306)
پایانی: -2.73 % (3,384)
شروع: -4.97 % (3,306)
بالاترین: -2.56 % (3,390)
پایین ترین -4.97 % (3,306)
حجم به مبنا: 0.56
كخاكح ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -3.69 % (8,080)
پایانی: -3.10 % (8,130)
شروع: -2.03 % (8,220)
بالاترین: 4.89 % (8,800)
پایین ترین -4.41 % (8,020)
حجم به مبنا: 421115.00
غگيلا ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -4.94 % (15,380)
پایانی: -3.89 % (15,550)
شروع: -4.94 % (15,380)
بالاترین: 0.43 % (16,250)
پایین ترین -4.94 % (15,380)
حجم به مبنا: 2.72
وجامي ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -2.98 % (3,383)
پایانی: -2.72 % (3,392)
شروع: -2.98 % (3,383)
بالاترین: 0.37 % (3,500)
پایین ترین -2.98 % (3,383)
حجم به مبنا: 1.00
فن آواح ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -2.90 % (8,380)
پایانی: -2.90 % (8,380)
شروع: -2.90 % (8,380)
بالاترین: -2.90 % (8,380)
پایین ترین -2.90 % (8,380)
حجم به مبنا: 600.00
ثشاهد ( چهارشنبه ۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
آخرین: -2.73 % (8,180)
پایانی: -2.14 % (8,230)
شروع: -2.73 % (8,180)
بالاترین: 0.48 % (8,450)
پایین ترین -4.64 % (8,020)
حجم به مبنا: 4.70